Obchodní podmínky

Altisource s.r.o I:05530393 DI: CZ05530393Se sídlem Kloboukova 2256/65, Chodov, 148 00 Praha 4

Provozovna DIGIFIT.cz
OC Chrpa - Krejnická 2021/1, Praha 4, 148 00

íslo útu pro CZ : 115-5671210247/0100

íslo útu pro SK : 115-5671280237/0100

IBAN SK - CZ2201000001155671280237

BIC SK - KOMBCZPPXXX

 

Prodej zboí prostednictvím on-line obchodu umístného na internetové adrese WWW.DIGIFIT.CZ

1. ZÁKLADNÍ

Tyto veobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup v prodejní síti DIGIFIT.cz

VYMEZENÍ POJMŮ:

KUPUJÍCÍ:

může bt spotebitel nebo podnikatel

- SPOTEBITEL:

Spotebitelem je kadý človk, ktermimo rámec své podnikatelské innosti nebo mimo rámec samostatného vkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

- PODNIKATEL:

Za podnikatele se povauje kadá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, vrobní nebo obdobnou inností i pi samostatném vkonu svého povolání, popípadosoba, která jedná jménem nebo na úet podnikatele.

page1image38553008 page1image38552592

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro vechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky mnit. Aktuální obchodní podmínky jsou na internetovch stránkách www.DIGIFIT.cz a v piíoze ke kadé objednávce.

KUPNÍ SMLOUVA:

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, e kupujícímu odevzdá vc, která je pedmtem koup, a umoní mu nabt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, e vc pevezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. PRAVIDLA NÁKUPU A PRODEJE

UZAVENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Je-li kupujícím spotebitel, návrhem k uzavení kupní smlouvy je umístní nabízeného zboí dodavatelem na internetové stránky www.digifit.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotebitelem a pijetím objednávky dodavatelem. Toto pijetí dodavatel neprodlenpotvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadane-mail, na vznik kupní smlouvy vak toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (vetndohodnuté ceny) lze mnit nebo ruit pouze na základdohody stran nebo na základzákonnch dvod.

Není-li kupujícím spotebitel, návrhem na uzavení kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboí kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavena momentem doruení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Ceny zboí jsou uvedeny pímo u kadého vrobku vetnvech souvisejících poplatk. Nabídka prodeje zboí a ceny tohoto zboí zstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, pípadndo vyprodání zásob.

Dleité: Pi objednání zboí na dobírku a nevyzvednutí zboí kupujícím, si prodejce vyhrazuje dle zákona právo na náhradu kody za balené a dopravné. Tím bude proplacení potovného, které musel prodávající zaplatit dopravci pi odeslání zboí na dobírku a tuto ástku bude prodávající po kupujícím vyadovat na úet prodávajícího. Pi koupi na dobírku kupující s tmito podmínkami plnsouhlasí a bere na vdomí.

2. II. a.) Objednávka může bt stornována z dvodu nedostupnosti zboí na sklad, nebo u chybné nabídky daného produktu.

page2image38264960 page2image38264752

Záloha za zboí mezi prodávajícím a kupujícím

- Pokud se prodávající a kupující dohodnou na blokaci zboí na dobu uritou, po kterou je zboí zablokované, aby jinzákazník nemohl zboí zakoupit, je se zákazníkem ujednána záloha, a dokument s výši zálohy zákazníkovi odeslán elektronicky na email a nebo pedán osobn, s tímto ujednáním zákazník souhlasil a byl mu doklad po dokonení objednávky vystaven. V pípad, e zákazník neuhradil doplatek ze zbylé ástky a výše sjednané zálohy byla uhrazena, propadá prodávajícímu v plné výši jako náhrada za ulí zisk za zablokování kody.

- Záloha za blokaci zboí vdy odpovídá úmrné ásti z celkové ceny zboí. Viz píklad - ( Zboí v hodnot10.000,- Kna ádost zákazníka na dobu uritou, napíklad 14 dnse splatností, iní záloha 2.000,- K. V pípad, e zákazník neuhradí doplatek do sjednané doby tj. 8.000,- Kdo 14 dnna emse prodávající i kupující dohodli, výše zálohy tj. 2.000,- Kpropadá prodávajícímu v plné výši. )

- Kupující s tmito podmínkami souhlasí a v pípadzájmu o blokaci zboí na dobu uritou ujednanou dodatens prodávajícím.

- Aby nabylo toto ujednání platnosti, musí zákazník vytvoit objednávku a po dohods kupujícím je dohodnuta výše zálohy, a doba blokace po kterou se rozumí doba splatnosti doplatku za sjednané/blokované zboí.

- Pokud prodávající nemůže sjednané zboí dodat je povinen kupujícího o tomto bez odkladu informovat a výši zálohy neprodlenvrátit zpt kupujícímu.

PLATBA V MNEURO :

Pokud chcete platit v eurech, je to moné, pouze pi platbpedem na úet. IBAN a dalí podrobnosti k monosti uskutenní pevodu zasíláme na Váe-mail po pijetí objednávky.

PRODEJ :

Prodej zánovního, pedvádcího i pouitého zboí se ídí, pokud není napsáno jinak prodejem dle paragrafu 90 zákona o DPH.

VYZVEDNUTÍ :

Pi objednání zboí, je kupující povinen zboí vyzvednout nejpozdji do 2 pracovních dnode dne potvrzení objednávky. Po tomto termínu pozbvá kupní smlouva platnosti a zboí bude znovu vystaveno k prodeji.

page3image37956160page3image37956368page3image37956576

ODSTOUPENÍ PO OBJEDNÁNÍ ZBOÍ :page4image37932288

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv ped expedicí zboí a to bez jakéhokoliv postihu, odesláním poadavku na email info@digifit.cz

Prodávající má právo odstoupit od objednávky v pípadvyprodání zásob, nebo zjevné chyby v popisu a cenzboí.

Náklady na pouití komunikaních prostedkna dálku (telefon, internet atp.) pro uskutenní objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikaních slueb, které kupující pouívá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

Dle novely zákona . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 mnit údaje v jivystaveném daovém dokladu. Údaje v daovém dokladu je moné mnit jen do okamiku pijetí a úhrady pedmtu smlouvy kupujícím.

Návrh na uzavení kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v eském jazyce.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Novela zákona 1.1.2023

Odstupování od kupní smlouvy je i nadále moné v pípadkdy zákazník zboí není schopen vyzvednout na prodejnosobna nechá si jej zaslat na adresu. Tudínemůže se se zboím seznámit osobnpi zaplacení. V takovém pípadmá zákazník monost se se zboím seznámit "doma" tak jako by se s ním seznámil na prodejn.

Pokud zákazník není se zboím spokojen může ho navrátit neprodlenzpt prodejci, prodejce v takovém pípadpihlédne pouití zboí zákazníkem a upraví cenu, která je navrácena zpt zákazníkovi. Cena je poníena o náklady prodejce s uvedením produktu zpt do prodeje s pihlédnutím na rozbalení a pouití zboí.

Pokud vak prodejce vyhodnotí pouití zboí, z podstaty vci je v jeho pravomoci takové zboí zpt nepijmout a pedat jej zpt kupujícímu na jeho náklady.
Pro zákazníka máme vak slubu vmny nevhodného zboí do 30ti dnza jakékoliv jiné zboí z naí nabídky ve stejné a nebo vyšší kupní hodnot.

b.) I nadále platí podnikatel, osoba s Ia DI, a nebo právnická osoba nemá nárok na vrácení ve 14 denní lht. V tomto ohledu vak může vyuit monosti kreditu na dalí nákup a nebo vmnu zboí do 30 dnod nákupu ve stejné nebo vyšší kupní hodnot.

c.) Pokud má zákazník mnonost zboí vyzkouet pi osobním odbru zaniká nárok na vrácení ve 14 denní lht. Ani v pípad, e zákazník nevyuije monost se seznámit s pístrojem pi jeho osobním odbru, atuto monost má.

d.) Objednané zboí pes E-shop je pouze rezervace takového zboí k jeho faktickému prodeji dochází av pípadjeho odbru a nebo pedání zboí pepravci a jeho následné fakturaci.

e.) Zákazník nemůže vrátit rovněž zboí pichází a nebo je ureno se stykem s kůží. To jsou napíklad hodinky, chytré náramky a nebo sluchátka. Takové zboí je z hygienickch dvodnevratné v pípad, e je zboí rozbaleno a nebo má poruenobal.

Kupující – spotebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavené prostednictvím komunikace na dálku ve lhtě čtrnácti dn. Lhta běží ode dne uzavení smlouvy a jde-li o:

1) Kupní smlouvu, ode dne pevzetí zbo

2) Smlouvu, jejímpedmtem je nkolik druhzboí nebo dodání nkolika ástí, ode dne pevzetí poslední dodávky zboí, nebo

3) Smlouvu, jejímpedmtem je pravidelná opakovaná dodávka zboí, ode dne pevzetí první dodávky zboí.

4) Pi koupi na I,nebo do zahranií, právo na 14 denní vrácení zaniká, stejntak, pokud si zákazník peje jakkoliv do notebooku zasáhnout, napíklad zmnit HDD, paměť ram atd. tézaniká nárok na vrácení ve 14 denní lht

5) Nebyl-li spotebitel pouen o právu odstoupit od smlouvy, může spotebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a trnácti dnode dne poátku bhu lhty pro odstoupení. Jestlie vak byl spotebitel pouen o právu odstoupit od smlouvy v této lht, běžtrnáctidenní lhta pro odstoupení ode dne, kdy spotebitel pouení obdrel.

6) Odstoupí-li spotebitel od smlouvy a vrátí zboí ve 14 denní lhtvíce jak 5x za jeden rok (12 po sobjdoucích msíc) bude jeho jméno a úet zablokován a dalí nákup bude moci uskutenit apo uplynutí této lhty.

7) Zboí vrácené ve 14 denní lhtsice může bt zkontrolováno, zda vyhovuje, úplnstejnm zpsobem jako v kamenné prodejn, ale nemůže bt běžnpouito. V pípadpouití zboí a následného vrácení je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst ástku proti nároku kupujícího-spotebitele (tj. toho, ástku o kterou se sníila hodnota zboí v dsledku nakládání se zboím jinak, neje vhledem k jeho povaze a vlastnostem nutné).

 

ODSTOUPÍ-LI SPOTEBITEL OD KUPNÍ SMLOUVY :

1) Zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.

2) Prodávající vrátí kupujícímu prostedky bez zbyteného odkladu, nejpozdji do trnácti dnod odstoupení od smlouvy, peněžní prostedky, ale bez nákladna dodání, které od nho na základsmlouvy pijal, stejnm zpsobem. Prodávající vrátí spotebiteli pijaté peněžní prostedky jinm zpsobem jen tehdy, pokud s tím spotebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou dalí náklady.

3) Do 30 dnod koup, umožňujeme zboí vymnit za jiné ve stejné, nebo vyšší hodnot, samozejmpokud zákazníkovo zboí bude ve stejné kvalit, jako pi pedání a to vetnstavu.

4) Odstoupí-li spotebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pijaté peněžní prostedky spotebiteli díve, nemu spotebitel zboí pedá. 

5) Spotebitel odpovídá prodávajícímu za sníení hodnoty zboí, které vzniklo v dsledku nakládání s tímto zboím jinak, neje nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Úhradu takto vzniklch nákladmůže prodávající po spotebiteli vyadovat. Zboí musí bt dodáno ve stejném stavu, jako bylo odesláno a to vetnneporueného obalu a vekerého písluenství, softwaru atd. Pokud toto nebude splnno prodávající má právo poadovat náhradu kody zpsobenou kupujícím ped vrácením zboí a nemusí bt takové vrácení prodávajícím uznáno.

6) V pípadprodeje zboí v akci s doplkovm pedmtem, tvoí tento pedmtem také souást dodávky. V pípadvrácení zboí se vratka vztahuje i na tento doplkovpedmt. Pokud nebude se zboím vrácen, bude pokozen pípadnjinak znehodnocen, prodávající si vymiuje právo odeíst od ceny vráceného zboí náklady na poízení pípadnuvedení do pvodního stavu doplkového pedmtu a to ado výše běžné nákupní ceny takového pedmtu v dobprodeje akního zboí.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od pevzetí zboí v pípad, e zboí objednal jinak, neosobna bylo mu dorueno libovolnou pepravní slubou. Splní-li kupující vechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níe uvedené, bude mu oproti bez-vadnému zboí vrácena kupní cena. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné lht, je nutno splnit níe uvedené podmínky:

– Zboí odesílané a doruené zpt na adresu prodávajícího, by mlo bt v pvodním nepokozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce, ke které se váe. Jestlie nco z tohoto, pípadnneporuenost obalu i bez-vadnost zboí nelze zajistit, mohou bt po obdrení zboí kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatené vzniklé náklady.

Neposílejte zboí na dobírku – nebude pevzato.

Doporuujeme Vám zboí pojistit.
– Nebude-li sjednáno jinak, pi splnní vech výše uvedench podmínek pro vrácení zboí Vám peníze za zboí zaleme pevodem na Váet a to nejpozdji do 14 pracovních dnípo fyzickém obdrení zboí.
– V pípadnesplnní nkteré z výše uvedench podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboí bude vráceno na náklady prodávajícího zpt. Prodávající je oprávnn útovat kupujícímu pípadné dalí vzniklé náklady

Paragraf 53 odst. 10 udává nárok prodávajícího na úhradu skutenvynaloench náklad, rozhodne-li se kupující v zákonné lhtod kupní smlouvy odstoupit, nebo pokud zboí v ádné lhtnepevezme. Nevyzvednutí zásilky s objednanm zboím se nepovauje za odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouvu je nutné vslovnzruit.

SPOTŘEBITEL NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY :

1) O poskytování slueb, jestlie byly splnny s jeho pedchozím vslovnm souhlasem ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel ped uzavením smlouvy sdlil spotebiteli, e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy, za sluby typu instalace program, rození záruky a dalí se ástka nevrací

2) O dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání spotebitele nebo pro jeho osobu, také z hygienickch dvodnení moné vrátit sluchátka. Vybalí-li zákazník zboí a pouije jej tak je pak na prodejci, zda toto zboí díky rozbalení a míe pouití vezme zpt. Neporuené nové zboí samozejmano ve 14 denní lht.

3) O opravnebo údrbprovedené v místureném spotebitelem na jeho ádost; to vak neplatí v pípadnásledného provedení jinch nevyádanch oprav i dodání jinch nevyádanch náhradních díl,

4) O dodávce zboí v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit,

5) O dodání zboí spotebitelem jiné osobbez platnuzavené smlouvy mezi spotebitelem a prodávajícím. Mezi kupujícím a spotebitelem je uzavena kupní smlouva. V pípadzmny majitele zakoupeného zaízení nepechází plnní ze smlouvy na nového majitele. V takovém pípadna odstoupení od kupní smlouvy má nárok pouze pvodní majitel tedy osoba, která uzavela kupní smlouvu s prodávajícím.

6) O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal,

7) O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosii a byl dodán s pedchozím vslovnm souhlasem spotebitele ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel ped uzavením smlouvy sdlil spotebiteli, e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy.

8) Pokud předá předváděcí, použité či repasované zboží bez předešlé dohodě s prodávajícím do jiného servisního střediska, než-li je partnerské středisko prodávajícího.

Platné pro firmy a právnické osoby
- není moné odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhtě

- záruní doba je urena smluvním vztahem v obchodních podmínkách
záruka 12 msíce, lze dokoupit z 12 na 24 msíc)
- délka reklamaního ízení je po dobu nezbytnnutnou
- prodávající zodpovídá pouze za vady pi prodeji zboí, na pípadné dalí závady bhem provozu nebude brán zetel.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnbez udání dvodu uzavené prostednictvím komunikace na dálku je právo spotebitele. V pípadnákupu v rámci podnikatelské innosti (uvedení Ina nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

4. TYPY ZBOŽÍ, ZÁRUKA

Zboí prodávané na stránkách www.digifit.cz je nové, pouité, repasované, pedvádcí, zánovní, není-li vslovnuvedeno jinak. Informace o typu je uvedena u kadého zboí zvlášť to v detailu produktu a jeho názvu. Záruka na zboí odpovídá zákonné délce a to 24 msíc, není-li uvedeno jinak. Na zboí v horím vizuálním stavu v kategorii B i na repasované zboí je poskytována v délce 12 msíc, není- li u nabídky uvedeno jinak.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ :

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, e vc pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující vc pevzal.

2) má vc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné

3) se vc hodí k úelu, kterpro její pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se vc tohoto druhu obvykle pouívá

4) vc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy

5) je vc v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti

6) vc vyhovuje poadavkm právních pedpis.

7) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Právo z vadného plnění se nepoužije:

8) u vci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána 9) na opotebení vci zpsobené jejím obvyklm uíváním

10) u pouité vci na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou vc mla pi pevzetí kupujícím

11) vyplvá-li to z povahy vci.

Prodávající a kupující mohou ujednat zkrácení doby pro uplatnní práv z vadného plnní na polovinu zákonné doby.

Kupující může poadovat i dodání nové vci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepiměřené, ale pokud se vada tká pouze souásti vci, může kupující poadovat jen vmnu souásti; není-li to moné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vak vzhledem k povaze vady neúmrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbyteného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranní vady.

Právo z vadného plnní kupujícímu nenáleí, pokud kupující ped pevzetím vci vdl, e vc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpsobil. Má-li vc vadu, z níje prodávající zavázán, a jedná-li se o vc prodávanou za nižší cenu nebo o vc pouitou, má kupující místo práva na vmnu vci právo na piměřenou slevu. Práva z vady se uplatují u prodávajícího, u kterého vc byla zakoupena. Je-li vak v záruním listu uvedena jiná osoba urená k oprav, která je v místprodávajícího nebo v místpro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je uren k provedení opravy. Osoba takto urená k opravprovede opravu ve lhtdohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím pi koupi vci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnní, potvrdí mu prodávající v písemné form, kdy právo uplatnil, jakoi provedení opravy a dobu jejího trvání.

Doplkovpedmt (dárek) není poskytnut na základkupní smlouvy, ale na základsmlouvy darovací, tudíu nj nelze uplatovat práva z vad zboí. Tch se lze domáhat pouze v pípadzboí zakoupeného, nikoliv darovaného.

ZÁRUKA ZA JAKOST :

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, e vc bude po uritou dobu zpsobilá k pouití pro obvyklel nebo e si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto úinky má i uvedenízáruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 12-24 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu.

Záruní doba běží od odevzdání vci kupujícímu; byla-li vc podle smlouvy odeslána, běží od dojití vci do místa urení. Má-li koupenou vc uvést do provozu nkdo jinneprodávající, běží záruní doba aode dne uvedení vci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozdji do tí tdnod pevzetí vci a ádna vas poskytl k provedení sluby potebnou souinnost.

Záruka za jakost se uplatuje u prodávajícího, u kterého vc byla zakoupena. Je-li vak v záruním listu uvedena jiná osoba urená k oprav, která je v místprodávajícího nebo v místpro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je uren k provedení opravy. Osoba takto urená k opravprovede opravu ve lhtdohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím pi koupi vci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné form, kdy záruku uplatnil, jakoi provedení opravy a dobu jejího trvání.

Záruka za jakost a následné opravy zaízení zakoupench v internetovém obchodDIGIFIT.cz má nárok osoba s kterou byla uzavena platná kupní smlouva. Smlouva / dále jen Faktura slouí k identifikaci kupujícího a zboí, které zakoupil. Rovněž tento doklad slouí jako záruní list ve kterém je vyznaena délka záruky od 12 do 24 msíc. V pípadě že kupující nemá platndoklad a nemůže prokázat i identifikovat zaízení a jeho pvod nemusí mu bt záruka z plnní vad uznána.

Pokud kupující pedá zboí dále - prodá jej, i nechá servisovat v neautorizovaném servisu prodávající nemusí vyhovt ádosti o opravu.

V pípad, e zaízení zakoupené v internetovém obchodDIGIFIT.cz zmní v záruní dobmajitele -tj. pokud pvodní majitel s kterm byla uzavena kupní smlouva, pedá nejen za úplatu zaízení jiné osobs platnm kupním dokladem vystavenm prodávajícím může obchod tuto ádost o opravu pijmout, avak se na plnní z vad pístroje nevztahuje zákonná lhta na opravu. V takovém pípadnemá novmajitel se kterm nebyla uzavena kupní smlouva mezi prodávajícím a ním právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pi zakoupení produktu na firmu, nebo podnikatele je záruní doba stanovena na 12 msíc.

DAR K OBJEDNÁVCE

- Právo z vad plnní opravou se nevztahují na dárky k objednávkám, ani na zboí poskytnuté jako dar.
- Na dar poskytnutk objednávce u E-Shopu DIGIFIT.cz se nevztahuje záruka ani plnní záruních podmínek.

- Prodejce neodpovídá za jakost poskytnutého daru ke zboi objednávce, pokud si za takové zboí neútuje ádnpoplatek.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující dává prodávajícímu svj souhlas ke shromažďování a zpracování tchto osobních údajpro úely splnní pedmtu uzavírané kupní smlouvy a vyuití pro marketingové úely prodávajícího a to zejména pro zasílání obchodních sdlení a to ado doby jeho písemného vyjádení nesouhlasu s tímto zpracováním zaslanm na email info@digifit.cz

Kupující má právo pístupu ke svm osobním údajm a právo na jejich opravu vetnpráva poadovat vysvtlení a odstranní závadného stavu a dalích zákonnch práv k tmto údajm. Budou pouity pouze k uskutenní plnní kupní smlouvy s kupujícím a pípadnmarketingovch akcí prodávajícího.

Prodávající prohlauje, e vekeré osobní údaje kupujícího jsou dvrné.

Osobní údaje kupujícího nebudou jinak zveejnny ani poskytnuty tetí osobs vjimkou situace související s distribucí i platebním stykem tkajícího se objednaného zboí sdlení jména, adresy dodání a telefonního ísla.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajneutrpl újmu na svch právech, zejména na právu na zachování lidské dstojnosti, a také dbá na ochranu ped neoprávnnm zasahováním do soukromého a osobního ivota subjektu údaj. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolnkupujícím prodávajícímu za úelem splnní objednávky a marketingovch akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnmi zákony eské republiky, zejména se zákonem . 101/2000 Sb., o ochranosobních údaj, v platném a úinném znní.

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

I. Vztahy a pípadné spory, které vzniknou na základsmlouvy, budou eeny vhradnpodle platného práva eské republiky a budou eeny soudy eské republiky.

II. Obchodník si vyhrazuje právo zruit objednávku chybnvystavenou i nedostupnou na sklad.

II. Je-li nkteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúinné, nebo se takovm stane, namísto neplatnch ustanovení nastoupí ustanovení, jehosmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pibliuje. Neplatností nebo neúinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.