Obchodní podmínky

Altisource s.r.o

IČ:05530393

DIČ: CZ05530393


Se sídlem Kloboukova 2256/65, Chodov, 148 00 Praha 4

Provozovna DIGIFIT.cz

OC Chrpa - Krejnická 2021/1, Praha 4, 148 00


Číslo účtu pro CZ : 115-5671210247/0100


Číslo účtu pro SK : 115-5671280237/0100 


IBAN SK - CZ2201000001155671280237


BIC SK - KOMBCZPPXXX 

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese WWW.DIGIFIT.CZ

1. ZÁKLADNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup v prodejní síti DIGIFIT.cz

VYMEZENÍ POJMŮ:

KUPUJÍCÍ:


může být spotřebitel nebo podnikatel


- SPOTŘEBITEL:

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

- PODNIKATEL:

Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Aktuální obchodní podmínky jsou na internetových stránkách www.DIGIFIT.cz a v přiíoze ke každé objednávce.

KUPNÍ SMLOUVA:

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. PRAVIDLA NÁKUPU A PRODEJE

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky www.digifit.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Ceny zboží jsou uvedeny přímo u každého výrobku včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, případně do vyprodání zásob.

Důležité: Při objednání zboží na dobírku a nevyzvednutí zboží kupujícím, si prodejce vyhrazuje dle zákona právo na náhradu škody za balené a dopravné. Tím bude proplacení poštovného, které musel prodávající zaplatit dopravci při odeslání zboží na dobírku a tuto částku bude prodávající po kupujícím vyžadovat na účet prodávajícího. Při koupi na dobírku kupující s těmito podmínkami plně souhlasí a bere na vědomí.

2. II. a.) Objednávka může být stornována z důvodu nedostupnosti zboží na skladě, nebo u chybné nabídky daného produktu.Záloha za zboží mezi prodávajícím a kupujícím

- Pokud se prodávající a kupující dohodnou na blokaci zboží na dobu určitou, po kterou je zboží zablokované, aby jiný zákazník nemohl zboží zakoupit, je se zákazníkem ujednána záloha, a dokument s výši zálohy zákazníkovi odeslán elektronicky na email a nebo předán osobně, s tímto ujednáním zákazník souhlasil a byl mu doklad po dokončení objednávky vystaven. V případě, že zákazník neuhradil doplatek ze zbylé částky a výše sjednané zálohy byla uhrazena, propadá prodávajícímu v plné výši jako náhrada za ušlí zisk za zablokování škody.

- Záloha za blokaci zboží vždy odpovídá úměrné části z celkové ceny zboží. Viz příklad - ( Zboží v hodnotě 10.000,- Kč na žádost zákazníka na dobu určitou, například 14 dnů se splatností, činí záloha 2.000,- Kč. V případě, že zákazník neuhradí doplatek do sjednané doby tj. 8.000,- Kč do 14 dnů na čemž se prodávající i kupující dohodli, výše zálohy tj. 2.000,- Kč propadá prodávajícímu v plné výši. )

- Kupující s těmito podmínkami souhlasí a v případě zájmu o blokaci zboží na dobu určitou ujednanou dodatečně s prodávajícím.

- Aby nabylo toto ujednání platnosti, musí zákazník vytvořit objednávku a po dohodě s kupujícím je dohodnuta výše zálohy, a doba blokace po kterou se rozumí doba splatnosti doplatku za sjednané/blokované zboží.

- Pokud prodávající nemůže sjednané zboží dodat je povinen kupujícího o tomto bez odkladu informovat a výši zálohy neprodleně vrátit zpět kupujícímu.

PLATBA V MĚNĚ EURO :

Pokud chcete platit v eurech, je to možné, pouze při platbě předem na účet. IBAN a další podrobnosti k možnosti uskutečnění převodu zasíláme na Váš e-mail po přijetí objednávky.

PRODEJ :

Prodej zánovního, předváděcího i použitého zboží se řídí, pokud není napsáno jinak prodejem dle paragrafu 90 zákona o DPH.

VYZVEDNUTÍ :

Při objednání zboží, je kupující povinen zboží vyzvednout nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Po tomto termínu pozbývá kupní smlouva platnosti a zboží bude znovu vystaveno k prodeji.

 ODSTOUPENÍ PO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ :

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, odesláním požadavku na email info@digifit.cz

Prodávající má právo odstoupit od objednávky v případě vyprodání zásob, nebo zjevné chyby v popisu a ceně zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu. Údaje v daňovém dokladu je možné měnit jen do okamžiku přijetí a úhrady předmětu smlouvy kupujícím.

Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Novela zákona 1.1.2023

Odstupování od kupní smlouvy je i nadále možné v případě kdy zákazník zboží není schopen vyzvednout na prodejně osobně a nechá si jej zaslat na adresu. Tudíž nemůže se se zbožím seznámit osobně při zaplacení. V takovém případě má zákazník možnost se se zbožím seznámit "doma" tak jako by se s ním seznámil na prodejně.

Pokud zákazník není se zbožím spokojen může ho navrátit neprodleně zpět prodejci, prodejce v takovém případě přihlédne použití zboží zákazníkem a upraví cenu, která je navrácena zpět zákazníkovi. Cena je ponížena o náklady prodejce s uvedením produktu zpět do prodeje s přihlédnutím na rozbalení a použití zboží.

Pokud však prodejce vyhodnotí použití zboží, z podstaty věci je v jeho pravomoci takové zboží zpět nepřijmout a předat jej zpět kupujícímu na jeho náklady. 

Pro zákazníka máme však službu výměny nevhodného zboží do 30ti dnů za jakékoliv jiné zboží z naší nabídky ve stejné a nebo vyšší kupní hodnotě.

b.) I nadále platí podnikatel, osoba s IČ a DIČ, a nebo právnická osoba nemá nárok na vrácení ve 14 denní lhůtě. V tomto ohledu však může využit možnosti kreditu na další nákup a nebo výměnu zboží do 30 dnů od nákupu ve stejné nebo vyšší kupní hodnotě.c.) Pokud má zákazník množnost zboží vyzkoušet při osobním odběru zaniká nárok na vrácení ve 14 denní lhůtě. Ani v případě, že zákazník nevyužije možnost se seznámit s přístrojem při jeho osobním odběru, ač tuto možnost má.

d.) Objednané zboží přes E-shop je pouze rezervace takového zboží k jeho faktickému prodeji dochází až v případě jeho odběru a nebo předání zboží přepravci a jeho následné fakturaci.

e.) Zákazník nemůže vrátit rovněž zboží přichází a nebo je určeno se stykem s kůží. To jsou například hodinky, chytré náramky a nebo sluchátka. Takové zboží je z hygienických důvodů nevratné v případě, že je zboží rozbaleno a nebo má porušený obal.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

1) Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

2) Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

3) Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4) Při koupi na IČ ,nebo do zahraničí, právo na 14 denní vrácení zaniká, stejně tak, pokud si zákazník přeje jakkoliv do notebooku zasáhnout, například změnit HDD, paměť ram atd. též zaniká nárok na vrácení ve 14 denní lhůtě

5) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

6) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a vrátí zboží ve 14 denní lhůtě více jak 5x za jeden rok (12 po sobě jdoucích měsíců) bude jeho jméno a účet zablokován a další nákup bude moci uskutečnit až po uplynutí této lhůty.

7) Zboží vrácené ve 14 denní lhůtě sice může být zkontrolováno, zda vyhovuje, úplně stejným způsobem jako v kamenné prodejně, ale nemůže být běžně použito. V případě použití zboží a následného vrácení je prodávající oprávněn jednostranně započíst částku proti nároku kupujícího-spotřebitele (tj. toho, částku o kterou se snížila hodnota zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je vhledem k jeho povaze a vlastnostem nutné). 

ODSTOUPÍ-LI SPOTŘEBITEL OD KUPNÍ SMLOUVY :

1) Zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.

2) Prodávající vrátí kupujícímu prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, ale bez nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

3) Do 30 dnů od koupě, umožňujeme zboží vyměnit za jiné ve stejné, nebo vyšší hodnotě, samozřejmě pokud zákazníkovo zboží bude ve stejné kvalitě, jako při předání a to včetně stavu.

4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. 

5) Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Úhradu takto vzniklých nákladů může prodávající po spotřebiteli vyžadovat. Zboží musí být dodáno ve stejném stavu, jako bylo odesláno a to včetně neporušeného obalu a veškerého příslušenství, softwaru atd. Pokud toto nebude splněno prodávající má právo požadovat náhradu škody způsobenou kupujícím před vrácením zboží a nemusí být takové vrácení prodávajícím uznáno.

6) V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak, než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Splní-li kupující všechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níže uvedené, bude mu oproti bez-vadnému zboží vrácena kupní cena. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

– Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce, ke které se váže. Jestliže něco z tohoto, případně neporušenost obalu či bez-vadnost zboží nelze zajistit, mohou být po obdržení zboží kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatečné vzniklé náklady.

Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.Doporučujeme Vám zboží pojistit.

– Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dníů po fyzickém obdržení zboží.

– V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady

Paragraf 53 odst. 10 udává nárok prodávajícího na úhradu skutečně vynaložených nákladů, rozhodne-li se kupující v zákonné lhůtě od kupní smlouvy odstoupit, nebo pokud zboží v řádné lhůtě nepřevezme. Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouvu je nutné výslovně zrušit.

SPOTŘEBITEL NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY :

1) O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, za služby typu instalace programů, rozšíření záruky a další se částka nevrací

2) O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, také z hygienických důvodů není možné vrátit sluchátka. Vybalí-li zákazník zboží a použije jej tak je pak na prodejci, zda toto zboží díky rozbalení a míře použití vezme zpět. Neporušené nové zboží samozřejmě ano ve 14 denní lhůtě.

3) O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

4) O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5) O dodání zboží spotřebitelem jiné osobě bez platně uzavřené smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím. Mezi kupujícím a spotřebitelem je uzavřena kupní smlouva. V případě změny majitele zakoupeného zařízení nepřechází plnění ze smlouvy na nového majitele. V takovém případě na odstoupení od kupní smlouvy má nárok pouze původní majitel tedy osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím.

6) O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

7) O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8) Pokud předá předváděcí, použité či repasované zboží bez předešlé dohodě s prodávajícím do jiného servisního střediska, než-li je partnerské středisko prodávajícího.Platné pro firmy a právnické osoby

- není možné odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

- záruční doba je určena smluvním vztahem v obchodních podmínkách

záruka 12 měsíce, lze dokoupit z 12 na 24 měsíců) 

- délka reklamačního řízení je po dobu nezbytně nutnou

- prodávající zodpovídá pouze za vady při prodeji zboží, na případné další závady během provozu nebude brán zřetel.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

4. TYPY ZBOŽÍ, ZÁRUKA

Zboží prodávané na stránkách www.digifit.cz je nové, použité, repasované, předváděcí, zánovní, není-li výslovně uvedeno jinak. Informace o typu je uvedena u každého zboží zvlášť to v detailu produktu a jeho názvu. Záruka na zboží odpovídá zákonné délce a to 24 měsíců (IČ 12 měsíců). Na zboží v horším vizuálním stavu v kategorii B či na repasované zboží, popřípadě nákup na firmu (ič) nebo právnickou osobu je poskytována v délce 12 měsíců. 

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ :

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.

2) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

3) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

4) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

5) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

6) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Právo z vadného plnění se nepoužije:8) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána 9) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

10) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

11) vyplývá-li to z povahy věci.

12) Záruka na baterii - U nového zboží 12 měsíců od převzetí zboží. U Předváděcího a zánovního zboží je záruka 6-12 měsíců. Záruka u repasovaného zboží se na baterii nevztahuje, nejdéle však až 3 měsíce. 

Prodávající a kupující mohou ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby.

Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Doplňkový předmět (dárek) není poskytnut na základě kupní smlouvy, ale na základě smlouvy darovací, tudíž u něj nelze uplatňovat práva z vad zboží. Těch se lze domáhat pouze v případě zboží zakoupeného, nikoliv darovaného.

ZÁRUKA ZA JAKOST :

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedenízáruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 12-24 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu.Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Záruka za jakost a následné opravy zařízení zakoupených v internetovém obchodě DIGIFIT.cz má nárok osoba s kterou byla uzavřena platná kupní smlouva. Smlouva / dále jen Faktura slouží k identifikaci kupujícího a zboží, které zakoupil. Rovněž tento doklad slouží jako záruční list ve kterém je vyznačena délka záruky od 12 do 24 měsíců. V případě že kupující nemá platný doklad a nemůže prokázat či identifikovat zařízení a jeho původ nemusí mu být záruka z plnění vad uznána.

Pokud kupující předá zboží dále - prodá jej, či nechá servisovat v neautorizovaném servisu prodávající nemusí vyhovět žádosti o opravu.

V případě, že zařízení zakoupené v internetovém obchodě DIGIFIT.cz změní v záruční době majitele -tj. pokud původní majitel s kterým byla uzavřena kupní smlouva, předá nejen za úplatu zařízení jiné osobě s platným kupním dokladem vystaveným prodávajícím může obchod tuto žádost o opravu přijmout, avšak se na plnění z vad přístroje nevztahuje zákonná lhůta na opravu. V takovém případě nemá nový majitel se kterým nebyla uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a ním právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Při zakoupení produktu na firmu, nebo podnikatele je záruční doba stanovena na 12 měsíců.

DAR K OBJEDNÁVCE

- Právo z vad plnění opravou se nevztahují na dárky k objednávkám, ani na zboží poskytnuté jako dar. 

- Na dar poskytnutý k objednávce u E-Shopu DIGIFIT.cz se nevztahuje záruka ani plnění záručních podmínek. 


- Prodejce neodpovídá za jakost poskytnutého daru ke zboží či objednávce, pokud si za takové zboží neúčtuje žádný poplatek.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na email info@digifit.cz

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a případně marketingových akcí prodávajícího.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné.

Osobní údaje kupujícího nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

I. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

II. Obchodník si vyhrazuje právo zrušit objednávku chybně vystavenou či nedostupnou na skladě.

II. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.